Hmoob 40 Xyoo : 1975 – 2014

40 lub xyoo puas ntev rau koj?
Ntawm kuv tus kheej kiag twb tseem tsis tau pom 40 xyoo vim nyuam qhuav muaj 36 nyob rau xyoo no xwb. Hais tias tsis ntev no tab sis peb haiv Hmoob cov niam thiab txiv uas coj peb tawm hauv lub teb chaws Los Tsuas tuaj nyob rau lub teb chaws As mes li kas (America) no feem coob twb tsis muaj txoj sia nrog peb nyob lawm. Hais tias ntev heev no los zoo li tib ntsais muag xwb, vim lub neej ua tsov ua rog, tsiv teb tsaws chaw los nyob yeej thoj nam tawg rog, thiab tuaj xyaum kawm tus ntawv As Kiv pib dua lub neej tshiab tseem zoo li nyuam qhuav yog ob peb lub lim tiam dhau los xwb. Lub neej Hmoob los tau lawm ntau tiam tab sis yog muab ua zoo saib raws li nco thiab taug tau txij li Tuam Tshoj teb los txog ntua niaj hnub tam sim no, tsuas yog 40 lub xyoo dhau los no xwb uas thiaj zoo li tib ntsais muag xwb uas haiv Hmoob lub neej thiaj tig thiab hloov raws txoj kev vam meej, kev kawm txawj kawm ntse thiab kev ua lag luam los mus tau lawm ntau kauj ruam deb heev.

Raws li keeb kwm ceev tseg thiab niaj hnub no uas peb tseem taug tau, Hmoob ua lub neej nyob rau Tuam Tshoj teb tau ntau tiam. Hmoob nyob muaj ciam dej ciam av uas yog Hmoob tug. Hmoob kuj muaj kev coj noj coj ua xws li muaj tus huab tais Hmoob, nom tswv Hmoob, thiab kev thooj siab koom ntsws ua ib haiv. Hmoob yog ib haiv neeg nyiam nyob muaj kev ywj pheej kom txhob muaj lwm tus neeg caij tsuj quab yuam Hmoob. Hmoob kuj nyiam nyob rau yav toj siab ua noj ua haus. Sab teb chaws Tuam Tshoj kuj yog muaj tsov rog sib txeeb ciam dej ciam av ntxhov hnyo. Yog li, Suav thiaj tuaj ntxeev txeeb Hmoob lub tebchaws, txov Hmoob tus huab tais thiab kev coj noj coj ua, thiab rhuav tshem lub neej Hmoob kom haiv Hmoob tu noob. Hmoob lub neej thiaj tawg ua sab ua sua khiav mus nyob raws toj roob hauv pes deb deb ntawm Suav kom Suav txhob tuaj caum tua tau Hmoob.

Vim Hmoob yog ib haiv neeg nyiam kev ywj pheej tsis nyiam lwm tus neeg tuaj caij tsuj, yog li ib txhia Hmoob thiaj pib khiav tawm Tuam Tshoj teb los mus rau sab Es Xias Qab Teb Hnub Tuaj (Southeast Asia) xws li sab qaum teb Nyab Laj, Nplog teb, Thaib teb thiab Phab Mab teb thaj tsam li yav 1740 tawm ntawd. Raws li keeb kwm ceev tau tseg qhia tau hais tias thawj pab Hmoob khiav los nyob rau hauv lub teb chaws Los Tsuas yog thaj tsam li ntawm xyoo 1815 ntawd. Hmoob los mus nyob rau yav toj siab los ua teb raws tej toj roob hauv pes deb deb kom haiv neeg loj (Nplog) txhob tuaj cuam tshuam thiab caij tsuj Hmoob lub neej.

Yaj yeeb yog ib yam tshuaj uas Hmoob siv pab rau kev mob laug thiab lwm yam mob. Hmoob los mus nyob rau yav toj siab rau tej chaw uas zoo cog yaj yeeb heev. Nyob rau lub sij hawm no, teb chaws Los Tsuas thiab Nyab Laj tab tom raug teb chaws Fab Kis kav. Lub sij hawm ntawd, yeeb yog ib yam uas muaj kev siv loj heev nyob rau hauv lub teb chaws Nyab Laj thiab teb chaws Suav. Yog li, feem ntau yog cov neeg Suav thiaj li tuaj yaum kom Hmoob ua teb yeeb kom ntau es lawv tuaj yuav Hmoob cov yeeb mus rau sab Suav teb. Yaj yeeb thiaj li tau yog thawj yam qoob uas Hmoob paub cog los ua lag luam nrog Suav.

Hmoob los nyob rau Los Tsuas teb tau ze li ntawm 100 xyoo kuj tsis muaj dab tsi txawv txav ntau. Feem coob nyob rau yav toj siab xwb tsis muaj cuab kav tuaj rau yav tiaj nrag hauv cov nroog uas tsis muaj Hmoob. Hmoob los ua teb cog qoob loo tu tsiaj txhu xw li qaib, npua, nyuj, thiab nees xwb. Cov ua tau yaj yeeb los kuj ua muag rau Suav xwb. Tsis tas li, Fab Kis kuj ho pib sau se ces feem coob ntawm cov Hmoob tsis muaj nyiaj them lawv thiaj sau cov yaj yeeb los them ua nqe se rau Fab Kis vim lub sijhawm no Fab Kis thiab As Kiv muaj kev sib tw txog lag luam yaj yeeb loj heev nyob rau sab Es Xias (Asia). Thawj tug Hmoob uas muaj lub koob sawv hauv lub tebchaws Los Tsuas yog Kiab Toom Muas Tooj Ntxawg uas Fab Kis tau tsa nws los saib xyuas cov Hmoob nyob rau sab Xeev teb. Dhau li ntawd los, Fab Kis kuj tau tsa Lauj Npliaj Yob los ua tus saib xyuas cov neeg Hmoob nrog rau Muas Tooj Ntxawg. Txog rau xyoo 1917 uas Kiab Toom Muas

Tooj Ntxawg so hauj lwm vim nws laus thiab muaj hnub nyoog lawm, Lauj Npliaj Yob thiaj sawv los tuav teg hauj lwm ua tus kiab toom saib cov Hmoob nyob rau sab Xeev. Nws kuj tsis tau ua dabtsi ntau thiab tsuas yog Fab Kis xaiv nws los nrog Fab Kis ua hauj lwm ua ke, kom nws los nrhiav sau cov Hmoob los ua cov kev tsheb vim Fab Kis xav kom txoj kev mus los yooj yim rau ntawm lub teb chaws Nyab Laj thiab Los Tsuas. Hmoob raug Fab Kis siv los ua tej hauj lwm hnyav heev ua cov kev tsheb tab sis Fab Kis kuj them nyiaj tsis ntau tsuas yog txaus Hmoob coj los them se rov rau Fab Kis thiab xwb. Tsis tas li ntawd, Fab Kis kuj rub se hnyav heev rau Hmoob them. Muaj qee tsev neeg them tsis tau se thiaj tau muab lawv tej menyuam muag kom tau nyiaj los them cov se rau Fab Kis. Yog li ntawd, thiaj muaj ib pab Hmoob sawv los tawm tsam Fab Kis yuav kev ncaj ncees uas niaj hnub no sawv daws tseem paub tias yog kob tsov rog Paj Cai.

Ua ntej xyoo 1922 ntawd Hmoob tsis tau muaj ib tug twg uas tau kawm ntawv dua li. Thawj cov me nyuam Hmoob uas tau kawm ntawv nyob hauv lub teb chaws Los Tsuas yog 5 tug me nyuam ntawm Muas Nom Tub tsev neeg uas lawv pib kawm nyob rau sab Xeev teb. Tau tsis ntev, thiaj muaj ob tug me nyuam Hmoob ntawm Lis Foom tsev neeg thiaj pib kawm nyob rau hauv Fab Kis lub tsev kawm ntawv qhia cov me nyuam yaus nyob rau hauv lub nroog Xeev. Ob tug me nyuam Hmoob no yog ob kwv tij, ib tug muaj lub npe hu ua Tub Npis hos tus thij ob hu ua Tub Ntxawg. Nyob rau tib lub sijhawm no Kiab Toom Lauj Npliaj Yob thiaj xa nws cov tub mus kawm ntawv thiab. Ntawm ob peb tug me nyuam Hmoob mus sib tw kawm ntawv no tsuas yog Tub Npis thiab Tub Ntxawg nkawd thiaj li kawm tiav es nce mus rau qib siab xwb. Tub Npis thiaj tau tuaj kawm ntawv txog kev tsim cai (administrative law) nyob rau hauv lub nroog Vias Cam (Vientiane). Hos Tub Ntxawg thiaj yog thawj tug Hmoob uas kawm tiav nyob rau hauv tsev kawm ntawv qib siab (college) nyob rau teb chaws Los Tsuas lub sij hawm ntawd.

Txog rau xyoo 1935, Kiab Toom Lauj Npliaj Yob tau tag sim neej yog li Fab Kis thiaj tsa Tub Npis los tuav ua tus kiab Toom tshiab. Nyob rau lub sijhawm no kuj tseem tsis tau muaj kev ywj pheej los kev muaj vaj huam sib luag los ntawm cov Hmoob thiab Nplog. Hauj lwm Fab Kis tso rau Tub Npis yog kom nws los saib xyuas cov se uas cov Hmoob them tuaj rau Fab Kis. Vim nws muaj kev kawm me ntsis, Tub Npis thiaj ua tiag muab kev koom tes thiab pab Fab Kis kom Fab Kis pom thiab paub txog Hmoob lub siab dawb thiab kev koom tes es kom Fab Kis ho rub Hmoob kom muaj vaj huam sib luag li cov Nplog thiab. Yog li, Fab Kis thiaj li qhib lub puav tsev kawm ntawv rau yav toj siab kom cov me nyuam Hmoob muaj kev kawm ntawv thiab. Nyob rau sab Looj Hej ntawd thiaj muaj li ntawm rau xya tus me nyuam Hmoob thiaj li pib mus kawm ntawv. Ib tug ntawm cov me nyuam Hmoob no muaj lub npe hu ua Vaj Pov.

Xyoo 1944 mus rau 1945 ntawd, yog lub sij hawm uas Kob Rog Ntiaj Teb Zaum Ob (World War II) tab tom ntxhov hnyo. Yog li cov Yiv Pooj (Japanese) thiaj tuaj tua cov Fabkis nyob rau sab Nplog thiab Nyab Laj. Lub sijhawm no Fabkis thiaj li tau txais kev nyuaj siab thiab tws kev tas vim lub teb chaws Fab Kis los tab tom raug kev puas tsuaj los ntawm kob tsov rog no. Yog li Tub Npis kuj muaj lub zeem muag xav kom Hmoob muaj lub koob lub npe thiab kom lwm haiv neeg saib taus Hmoob, Tub Npis thiaj kom cov Hmoob muab kev koom tes pab cov Fab Kis. Lub sijhawm no thiaj muaj ib tug me nyuam Hmoob muaj hnub nyug li ntawm 15 xyoo, hu ua Vaj Pov no, thiaj yog ib tug uas taug cov xwm txheej ntawm cov Yiv Pooj es qhia rau cov Fab Kis thiab Tub Npis rau lub ciaj uas lawv tau mus pw nkaum nyob hav zoo hav tsuag.

Tom qab Kob Rog Ntiaj Teb Zaum Ob xaus lawm, Fab Kis muaj kev hwm txog Hmoob tej txiaj ntsim uas Hmoob pab cawm cov Fab Kis. Fab Kis thiaj qhib kev rau cov Hmoob mus kawm ntawv ntxiv thiab ho rub Hmoob mus ua tub rog rau ntawm Fab Kis los tiv thaiv Hmoob cov ciam dej ciam av vim lub sij hawm no tab tom muaj cov Viet Minh (Nyab Laj qaum teb) sawv los ntxeev teb chaws thiab tawm tsam Fab Kis. Fab Kis thiaj muaj kev txib thiab cia siab heev rau tus me nyuam Hmoob hu ua Vaj Pov no; thiaj txhawb Vaj Pov kom nws muaj hwj chim rau hauv sab tub rog los tiv thaiv lub teb chaws. Txog rau xyoo 1954, Fab Kis thiaj swb kob rog rau Nyab Laj qaum teb nyob rau Diam Bias Fus (Dien Bien Phu) yog li Fab Kis thiaj ua ib siab thim tawm hauv sab Es Xias Qab Teb Hnub tuaj lawm.

Tom qab Fab Kis tawm lawm, tog Koom Sam muaj lub zeem muag txeeb kom tau tswj tag nrho sab Es Xias Qab Teb Hnub Tuaj ntawd. Yog li lub teb chaws As Mes Li Kas thiaj li mus hloov Fab Kis chaw txheem kom sab ntuj ntawd txhob poob mus rau tog Koom Sam (Communist). Vim nws tej txiaj ntsim thiab tus peev xwm nws pab rau Fab Kis, As Mes Li Kas thiaj tuaj thov kev koom tes ntawm Vaj Pov kom nws nrog txheem tiv thaiv tsis pub tog Koom Sam ntxeev kom tau lub tebchaws Los Tsuas. Yog li pib xyoo 1961 txog ntua xyoo 1975, Vaj Pov thiaj coj feem coob ntawm cov Hmoob nrog rau cov Nplog, Lwb, Pub Thawj, Co thiab lwm haiv neeg me (minorities) nyob hauv lub teb chaws Los Tsuas sawv los tiv thaiv lub teb chaws kom txhob poob rau tog Koom Sam.

Thaum xyoo 1961 ntawd As Mes Li Kas tab tom xa riam phom thiab khoom tua rog tuaj rau Vaj Pov thiab cov Hmoob nyob rau Paj Doos teb chaws Los Tsuas. Thaum no muaj ib tug me nyuam Hmoob muaj hnub nyug thaj tsam li ntawm 17 xyoo nrog rau nws txiv, hu ua Yaj Mi Nus no, thiaj tuaj thov Vaj Pov kom tso nws tus tub mus kawm ntawd vim tsov rog tseem tsis tau loj thiab tsis tau muaj dab tsi ntau. Yog li Vaj Pov thiaj tso Yaj Mi Nus tus tub nqis pem toj siab tuaj rau nram nroog Vias Cam tuaj mus kawm ntawv lawm. Vaj Pov kuj pom lub zeem muag tib yam nkaus li Tub Npis Lis Foom thiab, nws thiaj qhib kev thiab txhawb kom cov me nyuam Hmoob muaj kev kawm ntaub kawm ntawv. Vaj Pov thiaj thov kev pab cuam los ntawm tsoom fwv As Mes Li Kas, nws thiaj tsa cov tsev kawm ntawv nyob thoob plaws rau yav toj siab thiab thiaj xa nws cov tub rog uas paub ntawv mus ua xib hwb qhia ntawv rau tsoom me nyuam Hmoob thoob plaws txhua txhia qhov chaw. Ib tug ntawm cov xib hwb qhia ntawv no muaj lub npe hu ua Lis Lwm.

Txog xyoo 1966, As Mes Li Kas muaj ib qhov kev qhia tsav dav hlau tua rog rau cov Nyab Laj qab teb. As Mes Li Kas xav kom Hmoob muaj cov mus kawm thiab yog li lawv thiaj hais kom Vaj Pov xaiv ob tug Hmoob uas paub ntawv As Kiv zoo tshaj plaws mus kawm. Vaj Pov thiaj txiav txim siab xa Lis Lwm thiab Vaj Tuam nkawv mus kawm. Raws li paub thiab teev tau rau keeb kwm cia nyob hauv ntiaj teb no, Lis Lwm thiab Vaj Tuam nkawv yog thawj ob tug Hmoob uas kawm tiav tsav dav hlau ya nruab ntug. Tom qab nkawv kawm tiav lawm, As Mes Li Kas kuj qhuas cov Hmoob heev vim lub neej Hmoob nyob toj siab ua neej tuav taum txhob thiab hlau xwb es ua li cas Lis Lwm thiab Vaj Tuam nkawv yuav kawm tiav tsav dav hlau tau zoo heev. Lis Lwm thiab Vaj Tuam nkawv tus peev xwm thiaj li qhib txoj kev rau coob Hmoob tuaj kawm tsav dav hlau ntxiv nyob rau sab Thaib teb.

Tau 14 lub xyoos uas As Mes Li Kas tuaj tuav Vaj Pov tes kom muaj kev sib koom tes tiv thaiv lub teb chaws, nws yog ib lub sij hawm uas hloov Hmoob lub neej los lawm ntau tsav yam. Ua ntej ntawd Hmoob ib txwm nyob toj siab xwb. Vaj Pov los qhib txoj kev rau Hmoob muaj lub neej vam meej thiab lom zem heev nyob rau lub nroog Looj Ceeb. Hmoob muaj kev ua lag luam; muaj kev kawm ntawv rau coob leej ntau tus; muaj ntau yim Hmoob nqis tuaj nrog Nplog nyob ua ke hauv lub nroog Vias Cam; muaj cov ntxhais Hmoob kawm ua cov tu thiab saib xyuas cov neeg muaj mob thiab raug mob; muaj tug puav poj niam Hmoob thiab ntxhais Hmoob txawj tsav tsheb; thiab Hmoob thiaj pib muaj noj tsiab peb caug seev cev koom kev lom zem nphau ntho. Nyob rau xyoo 1972, thawj tug me nyuam Hmoob nyob hauv ntiaj teb no uas kawm ntawv tiav qib PhD yog Yaj Daus (Dr. Yang Dao); tus menyuam Hmoob uas nws txiv coj nws tuaj thov Vaj Pov ntawm Paj Doos kom cia nws tuaj mus kawm ntawv. Cov kawm tiav Bachelor kuj muaj tug puav. Cov Vaj Pov xa thiab muaj kev pab cuam tuaj mus kawm ntawv nyob rau lwm lub teb chaws los kuj muaj ob peb tug thiab.

Nyob rau xyoo 1975 ntawd lub teb chaws Los Tsuas thiaj li muaj kev puas tsuaj yog li lub teb chaws thiaj poob mus rau tog Koom Sam lawm. Yog li, Vaj Pov thiab cov Hmoob thiaj li khiav tawm lub teb chaws Los Tsuas tuaj ua neeg tawg rog nyob rau hauv lub teb chaws Thaib. Tom qab ntawd, feem coob ntawm cov Hmoob thiaj tuaj ua dua lub neej tshiab nyob rau lub teb chaws As Mes Li Kas. Ib txhia kuj mus rau Auv Tas Lias (Australia), Khas Nas Das (Canada) thiab Fab Kis (France).

Lub 2 hli ntuj xyoo 2013 no txwm nkaus 40 xyoo ntawm kev cog lus nyob rau Pas Lis (Paris) teb chaws Fab Kis uas xaus Kob Tsov Rog Nyab Laj thiab kob rog nyob hauv lub teb chaws Los Tsuas. Qhov kev cog lus no tsis ruaj ntseg thiaj ua rau peb lub teb chaws poob mus rau tog Koom Sam es peb thiaj li khiav tawm tuaj pib dua lub neej tshiab nyob rau lub teb chaws As Mes Li Kas, Khas Nas Das, Fab Kis thiab lwm lub teb chaws.

40 xyoo xwb hloov thiab tig lub neej Hmoob mus rau kev vam meej thiab txoj kev ua neej mus lawm deb heev. 16 lub xyoo tom qab peb Hmoob khiav tawm lub teb chaws Los Tsuas tuaj nyob As Mes Li Kas no xwb peb muaj thawj tug Hmoob uas los nrog haiv neeg Mes Kas sib tw ua nom ua tswv. Tus ntxhais Cua Lis nyob hauv lub nroog Mi Nis Av Paus Liv (Minneapolis, MN) yog thawj tug Hmoob sib tw yeej los ua ib tug thawj tswj ntawm tsev kawm ntawv (school board). Dhau li ntawd mam ua ntu zus muaj coob tus uas teev tsis tas npe los sib tw yeej ua city council nyob rau txhua txhia qhov chaw. Hais txog cov nyob hauv xeev Kas Lis Faus Nias (California) thawj tug yog tus tub Nplooj Xyooj nyob lub nroog Fresno. Tus ob yog Nom Pus (Noah) Lauj nyob lub nroog Merced. Thaum xyoo 2000, muaj tus tub Hmoob lub npe hu ua Lis Pov Xyooj yog thawj tug me nyuam Hmoob uas raug xaiv los mus ua ib tug sawv cev thiab pab tswv yim rau tuam thawj tswj teb chaws President Bill Clinton. Xyoo 2001 kuj muaj tus ntxhais Hmoob muaj lub npe hu ua Mim Muas sib tw yeej, uas yog thawj tug Hmoob, los tuav hauj lwm nom tswv nyob rau hauv lub xeev Mes Nis Xaus Tas (Minnesota) ua ib tug xes nes tawj (State Senator). 10 lub xyoo tom qab Xes Nes Tawj (Senator) Mim Muas los tuav txoj luag hauj lwm xwb, tus tub Hmoob Nplooj Xyooj uas ua city council nyob lub nroog Fresno kuj tau yog thawj tug me nyuam Hmoob sawv los mus tso npe sib tw ua nom rau hauv Congress nyob rau tuam ceeb Washington DC. Tsis muaj txoj hmoo nws kuj swb lawm tab sis nws tau cog cia qhia rau keeb kwm nyob teb chaws As Mes Li Kas no hais tias nws yog thawj tug Hmoob Mes Kas los sib tw ua nom nyob rau hauv Congress. Tauj ntawd, Nom Pus (Noah) Lauj nyob Merced kuj tau yog thawj tug Hmoob Mes Kas los tso npe sib tw ua tus tswv zos (mayor) rau xyoo 2013. Tsis muaj txoj hmoo nws kuj tau swm lawm.

Dua li ntawm Hmoob kev ua nom ua tswv lawm kuj muaj kev vam meej hais txog ua lag luam thiab kawm txawj kawm ntse. Niaj hnub no yauv luag txhua lub zos uas muaj Hmoob nyob ces tsawg kawg nkaus los yuav tsum muaj ib lub khw Hmoob muag khoom noj haus. Hmoob kev nplua nuj kuj los mus lawm deb heev. Thaum Hmoob tawm lub teb chaws Los Tsuas feem coob li ntawm 90 feem pua (90%) yog cov txom nyem thiab tsis muaj ib qho nyiaj hlo li. Niaj hnub tam sim no twb muaj tug puav Hmoob uas muaj nyiaj txog ntawm lab duaslas (millionaire). Hmoob kev kawm ntaub kawm ntawv los puav leej vam meej los lawm ntau heev. Twb muaj cov Hmoob los tuav hauj lwm ua thawj xib hwb nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv. Kuj muaj cov ua xib hwb qhia ntawv nyob rau qib siab hauv University huv tib si. Raws li ntaub ntawv ceev tau cia los ntawm lub tuam txhab Hmong Christian Fellowship, tam sim no muaj txog li ntawm 381 tus Hmoob uas kawm tiav dov tawj (doctor). Cov dov tawj no puav leej xam cov kawm tiav PhD, PsyD, EDD, DC, MD thiab lwm yam. Cov kawm tiav ua kws kho mob (MDs) xwb twb muaj txog 64 leej.

Lub neej Hmoob, hais tias tsis ntev no los kuj los lawm tau ntau tiam thiab ntau phav xyoo lawm. Txij li Hmoob keeb kwm teev tau cia nyob Tuam Tshoj tau ntau phav xyoo los txog ntua rau xyoo 1972, uas tsis ntev ua ntej Hmoob tawg teb chaws nyob Los Tsuas, Hmoob nyuam qhuav muaj ib tug tub Hmoob kawm ntawv tiav qib siab xwb. Nyuam qhuav tau ze yauv luag 40 lub xyoo tom qab Hmoob tawg teb chaws tawm Los Tsuas xwb Hmoob kev kawm ntawv tiav qib siab twb nce los ze 400 leej uas kawm tiav dov tawj lawm. Cov kawm tiav master los muaj txog li phav tus. Cov kawm tiav Bachelor los kuj muaj ntau phav leej. Kev lag luam muaj nyiaj muaj txiaj los puav leej los lawm deb heev.

Raws li kev tshawb fawb thiab ceev tau cia los ntawm Center for Hmong Studies nyob rau xeev Mes Nis Xaus Tas (Minneasota), xam tag nrho peb haiv Hmoob nyob ntiaj teb no xwb muaj kwv yees li ntawm 11 lab (millions) tus Hmoob. Peb Hmoob As Mes Li Kas muaj kwv yees li ntawm 300,000 tus. Kev vam meej ib puas tsav yam ntawm Hmoob lub koob lub npe yog cog kiag rau cov Hmoob nyob lub teb chaws As Mes Li Kas vim peb yog cov nyob rau lub teb chaws vam meej thiab muaj txoj kev vaj huam sib luag. Xyoo 2015, tsoom tub ntxhais Hmoob txawj ntse nyob lub teb chaws As Mes Li Kas no npaj siab yuav los nthuav tawm thawj zaug hauv Hmoob As Mes Li Kas keeb kawm los qhuas thiab tshua txog peb lub neej Hmoob yav tas dhau los thiab 40 xyoo uas peb tawm lub tebchaws Los Tsuas tuaj pib dua lub neej tshiab nyob rau lub teb chaws As Mes Li Kas. Pib lub xyoo no cov tub ntxhais Hmoob uas muaj kev koom tes npaj siab los nthuav tawm qhov “Hmongstory 40” yuav pib los npaj nqua hu tsoom niam txiv kwv tij neej tsa Hmoob sawv daws kom muab kev koom tes es xav thov sawv daws tej duab qub los sis cov ntaub ntawd BV thiab ntaub ntawv tawm Thaib teb tuaj rau lub teb chaws As Mes Li Kas no. Leej twg muaj Hmoob tej tsoos tsho qub qub los sis tej khoom ntiag tug ntawm Hmoob los xav thov sawv daws muab kev koom tes rau cov tub ntxhais hluas Hmoob ntawm Hmongstory 40 no es lawv yuav npaj ziag no kom mus txog ntua thaum xaus xyoo 2014 seb yuav nthuav tawm tau dab tsi qhia thiab qhuas txog peb lub neej Hmoob nyob rau teb chaws As Mes Li Kas no tau 40 xyoo.

Txog ntawn tus sau ntawv:
Vaj Tuam yog ib tug tub Hmoob yug tom qab xyoo 1975. Nws tseem yog ib tug me nyuam mos ab xwb thaum lub caij uas nws niam thiab txiv tau khiav mus nkaum nyob hav zoov hav tsuag hauv lub teb chaws Los Tsuas. Xyoo 1979, nws tsev neeg thiaj khiav tawm tuaj txog rau Thaib teb. Nws tsev neeg tuaj nyob rau lub yeej thoj nam Noom Qhais thiab Vib Nais tau 9 lub xyoo nkaus ua ntej mam tawm tuaj rau teb chaws As Mes Li Kas. Nws tuaj loj hlob thiab kawm ntawv nyob rau sab qaum teb Kas Lis Faus Nias (California). Thaum nws muaj hnub nyug 16 xyoo nws thiaj pib muaj kev xav paub txog keeb kwm ntawm nws haiv neeg Hmoob hais tias yog vim li cas tiag es txij nws xeev xwm los ces twb ua neej nyob yeej thoj nam lawm xwb. Nug tej laus los lawv tsuas hais tias “vim Nyab Laj tuaj txeeb peb teb chaws ces nyob tsis tau es thiaj khiav” no xwb. Xyoo 3 uas thaum nws tseem kawm ntawv nyob rau haub University, nws thiaj pib tshawb fawb thiab taug txog kob tsov rog “Secret War” nyob rau hauv lub teb chaws Los Tsuas thaum xyoo 1961-1975 ntawd. Los tau kaum tawm lub xyoo no nws thiaj taug thiab nrog coob leej ntau tus neeg uas paub txog cov xwm txheej ntawd zoo tham. Nws thiaj nrhiav tau ntau yam ntaub ntawv, duab thiab video uas ceev tau cia txog thaum lub sijhawm kob tsov rog “Secret War”. Nws yog ib tug ntawm tug puav cov tub ntxhais Hmoob Me Kas uas los tshawb thiab ceev tau cov keeb kwm no zoo cia. Ntseeg tau lawm hais tias nws yuav yog tib tug uas tshawb thiab ceev tau cov duab ntau tshaj plaws hais txog ntawm Hmoob keeb kwm ntawm kob tsov rog “Secret War”. Nws npaj siab thiab muaj kev koom tes yuav nthuav tawm nws cov khoom tshawb fawb rau qhov Hmongstory 40 no. Cov duab thiab khoom nws muaj no feem ntau yeej tsis tau muaj neeg pom dua li los sis yeej tsis paub hais tias muaj ceev tau cia li. Ziag no nws tab tom los npaj tsim kom tau ib daim dab neeg (documentary) txog kob tsov rog “Secret War” thiab yuav los sau ib phau ntawv txog Nais Phoo Vaj Pov thiab tsoom Hmoob tej txiaj ntsim raws li nws kev tshawb fawb.